Domestos Original Bleach Toilet Cleaner 750ml

30,00 kr

Fare UN3266
Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd damp/tåke. Benytt
ansiktsbeskyttelse/vernehansker/verneklær. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. Inneholder: natriumhypoklorittløsning … % aktiv klor, Aminer, kokosalkyldimetyl,
natriumhydroksid;kaustisk soda;natronlut, Cetrimoniumklorid
< 5% · Kationiske overflateaktive stoffer · Ikke-ioniske overflateaktive stoffer

På lager

Domestos Original Bleach Toilet Cleaner 750ml
Domestos Original Bleach Toilet Cleaner 750ml

30,00 kr

Varenummer: 875156 Kategorier: , ,